Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Procedury załatwiania spraw

1. Zespół orzekający PP-P w Tłuszczu wydaje orzeczenia dla:
  a) uczniów szkół mających siedzibę na terenie    b) dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zamieszkałych w rejonie działania poradni.
   c) uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków
działania poradni - tj. z gminy: Tłuszcz, Klembów,
      Jadów,Strachówka.
      szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii mających siedzibę na terenie działania
      poradni.

2. Zespół orzekający PP-P w Tłuszczu wydaje następujące orzeczenia i opinie:
  a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób:
     - z niepełnosprawnością ruchową w tym z Afazją.
     - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
     - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
     - z więcej niż jedną niepełnosprawnością
     - z chorobą przewlekłą i zaburzeniami psychicznymi
     - niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  b) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci z       niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
  c) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
  d) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  e) opinie o objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci dotkniętych Autyzmem, niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących wydaje Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie.

Składanie wniosków/zasady postępowania

1. Wnioski o przeprowadzenie badań, o wdanie orzeczenia mogą składać wyłącznie rodzice/prawni
    opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia
    sami uczniowie.
2. Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 7 września 2017 r.     (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)
    Musi być własnoręcznie wypełniony przez wnioskodawcę i zawierać:
-imię (imiona) i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
-nr PESEL dziecka/ucznia, a w przypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ośrodka/placówki oraz oznaczenie oddziału (w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - nazwę zawodu),
-imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej i nr telefonu, jeśli takie posiada,
-określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii.
-informację o poprzednio wydanych orzeczeniach lub opiniach,
-informację o stosowanych metodach komunikowania się - w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,
datę i miejsce wypełnienia oraz podpis(y) wnioskodawcy(ów).

3. Wzory wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w dziale Dokumenty do pobrania, w  BIP poradni a także w sekretariacie oraz u poszczególnych pracowników poradni.
4. Do wniosku do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia należy dołączyć następujące dokumenty:
- wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania). Jeżeli nie ma aktualnych badań należy wystąpić, z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych.
- diagnozę logopedyczną (logopedy szkolnego lub logopedy zatrudnionego w poradni),
- zaświadczenie lekarskie odpowiednio do:
a) kształcenia specjalnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (zaświadczenie o stanie zdrowia, wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu)
b) kształcenia specjalnego dziecka z innymi niepełnosprawnościami (sensorycznymi, zaburzeniami zachowania itp. - zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty).
c) nauczania indywidualnego (w tym indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego - zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza specjalisty określające:
- informację o stanie zdrowia dziecka. Rrozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego oraz rodzaju niepełnosprawności wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD)(choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące-nazwa w języku polskim, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania),
- uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
- określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni).
W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie
- określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
- opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju – Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty.
W każdym przypadku należy wykorzystać wzór zaświadczenia lekarskiego opracowany przez poradnię
5. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu pogłębionej diagnozy lub przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych.
6.. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego.
7. Orzeczenia i opinie są odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub w formie ustalonej we wniosku.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Lidia Wielądek, data: 02.05.2011 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Lidia Wielądek, data: 02.10.2017 r., godz. 19.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2017 r., godz. 19.47Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.46Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.45Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.41Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.25Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.24Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.21Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.20Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.18Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.13Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.12Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.11Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.10Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.09Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.06Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.05Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.05Lidia WielądekEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 19.03Lidia WielądekEdycja strony
11.10.2016 r., godz. 15.29Lidia WielądekEdycja strony
11.10.2016 r., godz. 15.28Lidia WielądekEdycja strony
11.10.2016 r., godz. 15.27Lidia WielądekEdycja strony
11.10.2016 r., godz. 15.25Lidia WielądekEdycja strony
11.10.2016 r., godz. 15.18Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 19.09Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 19.08Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 19.06Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 19.04Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 19.03Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 19.01Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.58Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.56Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.52Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.50Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.49Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.47Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.46Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.45Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.44Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.43Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.41Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.40Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.36Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.33Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.31Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.30Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.28Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.27Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.25Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.24Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.22Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.21Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.20Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.19Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.18Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.15Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.14Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.13Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.12Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.11Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.11Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.10Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.10Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.09Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.09Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.08Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.07Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.06Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.04Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 18.04Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.55Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.55Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.54Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.54Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.53Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.52Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.52Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.50Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.49Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.48Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.47Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.47Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.46Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.45Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.45Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.44Lidia WielądekEdycja strony
10.02.2014 r., godz. 17.43Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.49Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.49Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.48Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.48Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.47Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.46Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.45Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.45Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.44Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.43Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.42Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.42Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.40Lidia WielądekEdycja strony
23.01.2014 r., godz. 11.33Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 18.05Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 18.04Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 18.03Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 18.01Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.59Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.58Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.56Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.55Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.50Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.48Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.46Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.43Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.42Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.41Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.39Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.38Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.36Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.36Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.35Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.32Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.30Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.30Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.28Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.27Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.23Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.22Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.22Lidia WielądekEdycja strony
16.12.2013 r., godz. 17.19Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.46Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.45Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.45Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.44Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.43Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.42Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.40Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.36Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.34Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.30Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.27Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.24Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.20Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.15Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.13Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.10Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.10Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.09Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.08Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.07Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.07Lidia WielądekEdycja strony
20.09.2013 r., godz. 18.05Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.28Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.27Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.26Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.24Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.23Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.21Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.20Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.19Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.18Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.16Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.15Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.15Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.14Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.13Lidia WielądekEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 17.11Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.55Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.54Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.53Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.50Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.47Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.38Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.35Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.31Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.30Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.28Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.26Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.26Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.25Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.18Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.17Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.15Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.13Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.12Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.11Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.11Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.09Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.03Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 17.00Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 16.58Lidia WielądekEdycja strony
01.03.2013 r., godz. 16.56Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.50Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.48Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.47Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.46Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.44Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.35Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.34Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.32Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.31Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.29Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.23Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.22Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.19Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.16Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.16Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.15Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.14Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.13Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.11Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.09Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.09Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.08Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.07Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.04Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 23.03Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 22.43Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 22.42Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 22.41Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 22.40Lidia WielądekEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 22.35Lidia WielądekEdycja strony
02.05.2011 r., godz. 11.20Lidia WielądekDodanie strony

Strona oglądana: 1797 razy.